siebzigste(r,s)
soixante-dixième
seventieth
septuagésimo
fir de siwwenzegsten Anniversaire vun eisem Veräi sinn eng Rei Festivitéite virgesinn
70.
number
siwwenzegst
70.