siebzehnhundert tausendsiebenhundert
dix-sept cents mille sept cents
seventeen hundred one thousand seven hundred
mil e setecentos
eisen neien Dësch huet siwwenzénghonnert Euro kascht
1700
number
siwwenzénghonnert
1700