siebzehnte(r,s)
dix-septième
seventeenth
décimo sétimo
a menger Bichersammlung feelt de siwwenzéngte Band vun där Serie
17.
number
siwwenzéngt
17.