Skeletter
Skelett
squelette os
skeleton
esqueleto ossos
bei den Ausgruewungen hunn d' Archeologen 1 e puer Skeletter fonnt
EGS zanter senger Operatioun ass hien nëmmen nach e Skelett zanter senger Operatioun ass hie ganz dënn