SMSen
SMSe
SMS
texto
SMS
mensagem de texto SMS
du kriss nach den Owend en SMS vu mir
déi Betraffe goufen duerch eng SMS informéiert