solidarisch
solidaire solidairement
solidarity in solidarity
solidário solidariamente
mir hunn eis iwwer dee solidaresche Gest gefreet
seng Kolleegen hu sech all solidaresch hanner hie gestallt