Sonndesschrëften
Sonndesschrëfte
Schönschrift Sonntagsschrift
écriture soignée belle écriture
letra cuidada bela escrita
d' Kand 1 huet de Bréif un de Kleesche mat senger Sonndesschrëft geschriwwen