Sonnenhitt
Sonnenhut
chapeau de soleil
sun hat
chapéu para proteger do sol
de Gäertner huet de Summer ëmmer e Sonnenhutt op