1
(also) gut na dann
bon pour faire le point et entamer la suite
bom para encerrar um assunto e prosseguir
sou , 1 da wier dat jo elo gekläert!
abee
bon
okee
2
na toll
eh ben (merci) c'est du joli
(ora) obrigad(inh)o bonito (serviço)
sou , 1 wéinst denger kann ech elo erëm vu vir ufänken!
abee merci
1
sou
abee
bon
okee
2
sou
abee merci