Sousafonen
Sousafone
Sousafon
sousaphone
sousafone
an de Sousafon muss ee fest blosen, fir datt e schéine propperen Toun erauskënnt
eng Tuba ëmäerbelt een, an de Sousafon klëmmt een dran