kee Pluriel
1
Souveränität Selbstbestimmungsrecht
souveraineté indépendance
sovereignty self-governance
soberania independência
d' Souveränitéit 1 vun den eenzele Länner muss respektéiert ginn
2
Souveränität Selbstsicherheit, Überlegenheit
assurance aplomb
self-confidence assurance
segurança autoconfiança
eis nei Direktesch trëtt ëmmer mat enger grousser Souveränitéit op