Späizmännercher
Wunderkerze
cierge magique
sparkler firework
foguetinho estrelinha (mágica)
d' Kanner 1 hu mat groussen Aen nogekuckt, wéi d' Späizmännercher 1 um Chrëschtbeemche gebrannt hunn