kee Pluriel
Speichel Spucke
salive
saliva spit
saliva cuspo
der Patientin hire Spaut gëtt am Laboratoire ënnersicht
vum ville Schwätzen hunn ech kee Spaut méi am Mond