Spektiven
Spektive
Fernglas
jumelle(s) instrument d'optique
binoculars
binóculo
dee Koméit kann ee mat enger Spektiv gesinn
vergiess net, deng Spektiv mat op d' Safari 1 matzehuelen!