Spektrumen
Spektrume
Spektrumer
1
Physik
Chimie
Spektrum elektromagnetische Strahlung
spectre rayonnement électromagnétique
spectrum electromagnetic radiation
espetro radiação eletromagnética
dat mënschlecht A gesäit nëmmen een Deel vum Spektrum vum Liicht
2
Spektrum Vielfalt
éventail diversité
spectrum range
leque variedade
déi doten Ausso léisst e breede Spektrum vun Interpretatiounen zou
dee grousse politesche Spektrum garantéiert eng lieweg Demokratie an eiser Gesellschaft