Spekulatiounen
Spekulatioune
1
Spekulation Vermutung
spéculation supposition
speculation assumption
especulação suposição
d' Pressekonferenz 1 vun der Direktesch huet de Spekulatioune séier en Enn gesat
2
Spekulation an der Börse
spéculation en Bourse
speculation in stocks, in property
especulação na Bolsa
d' Spekulatioun 1 op wichtege Liewensmëttel dreift d' Präisser 1 an d' Luucht 1