Spëndelen
Spëndele
1
Spindel eines Spinnrads, einer Spinnmaschine
fuseau broche
fuso de fiar
beim Spanne gëtt de Fuedem op eng Spëndel gewéckelt
2
Spindel Welle
arbre axe de rotation
árvore veio
wann d' Spëndel 1 verbéit ass, dréit d' Maschinn 1 net méi ronn