Spezialkommissiounen
Spezialkommissioune
Sonderkommission
commission spéciale
special commission
comissão especial
am Kader vun där kriddeleger Enquête huet d' Police 1 eng Spezialkommissioun agesat