spezifisch
spécifique spécifiquement
special specific specifically
específico especificamente
um Sommet hat all Land seng spezifesch Fuerderungen
d' Sprooch 1 ass spezifesch fir d' Mënschheet 1