Spillfiguren
Spillfigure
Spielfigur
pion pièce de jeu
figure piece for a board game
pedra peça de jogo
si hunn d' Spillfiguren 1 um Briet opgestallt
Figur