Spillkaarten
Spillkaarte
Spielkarte
carte à jouer
playing card
carta de jogar
an dësem Musée gëtt et eng grouss Kollektioun vun ale Spillkaarten
Kaart
EGS
EGS
EGS
EGS