Spillraim
Spielraum Handlungsfreiheit
latitude marge de liberté
latitude espaço de manobra
fir d' Gestaltung 1 vun eisem Land brauche mer méi finanzielle Spillraum
fir d' Verwaltung 1 ze vereinfachen, hu mer keng grouss gesetzlech Spillraim