Spillreegelen
Spillreegele
1
Spielregel eines Gesellschaftsspiels, einer Sportart
règle de jeu aux jeux de société, dans un sport
regra de jogo em jogos de sociedade, numa modalidade desportiva
kenns du d' Spillreegele 1 vun dësem Kaartespill?
2
Spielregel Gepflogenheit
règle du jeu pratiques, usages
praxe práticas, usos
wien a mengem Cours wëllt matmaachen, dee muss sech un d' Spillreegelen 1 halen!
mir mussen op jiddwer Fall déi bürokratesch Spillreegelen anhalen
ech wier frou, wa mer géifen déi Spillreegele respektéieren, déi mer eis selwer ginn hunn