Sportsunterrechter
1
Sportunterricht Sport
éducation physique et sportive
physical education sports education
educação física
de Minister huet d' Valeur 1 vum Sportsunterrecht an de Schoulen ënnerstrach