Sportsveräiner
Sportverein
club sportif
sports club
clube desportivo
als Member vun engem Sportsveräin kritt een an eisem Geschäft Prozenter
Sportsclub
Sportsveräin
Sportsclub