Spriechstonnen
Spriechstonne
Sprechstunde
heure(s) de consultation heure(s) de disponibilité
(horário de) consulta (horário de) atendimento
wéini huet deng Hausdoktesch Spriechstonn ? 1
d' Professesch 1 proposéiert eng speziell Spriechstonn just fir hir Doktoranden