Spullbiischten
Spullbiischte
Spülbürste
brosse à vaisselle
dish brush washing-up brush
escova de louça
ech spulle léiwer mat engem Schwämpchen ewéi mat enger Spullbiischt