staatlich
de l'État public
state public
do Estado público
de Student kritt e staatleche Subsid
an dëser Etüd gi staatlech a privat Schoule matenee verglach