Staatspresidenten
Staatspresidente
Staatspräsident
président chef d'État
president head of state
presidente chefe de Estado
de Staatspresident hält haut eng Ried virum Europaparlament