Staatsstroossen
Staatsstroosse
Staatsstraße
route nationale
estrada nacional
op de Staatsstroosse ginn d' Kilometersteng 1 no an no alleguer ewechgeholl