Stadkären
Stadkäre
Stadtkern
centre-ville
city centre town centre
centro da cidade
de Stadkär ass elo eng grouss Foussgängerzon
de Loyer am Stadkär ass bal net méi ze bezuelen