Luxemburg Stadt
Luxembourg-ville
Luxembourg City
cidade de Luxemburgo
ech wunnen an der Stad Lëtzebuerg
fiert dëse Bus an d' Stad Lëtzebuerg 1 ? 1