Staffeleien
Staffeleie
Staffelei
chevalet (de peintre)
cavalete (de pintor)
musse mer fir de Molcours eis Staffelei selwer matbréngen?