Stallschmuewelen
Stallschmuewele
Hirundo rustica
Rauchschwalbe
hirondelle rustique
swallow
andorinha-das-chaminés
wéi laang bréien d' Stallschmuewelen 1 ? 1
Schaarschtechschmuewel
Stallschmuewel
Schaarschtechschmuewel