1
kee Pluriel
Statistik Wissenschaft
statistique science
statistics science
estatística ciência
no sengem Mathematiksstudium huet mäi Brudder sech an der Statistik spezialiséiert
2
Statistiken
Statistike
Statistik Darstellung von Daten
statistique représentation de données
statistics data
estatística conjunto de dados
d' Statistik 1 war falsch, well d' Donnéeën 1 net komplett waren
d' Statistike 1 gi mat Hëllef vum Computer opgestallt