städtisch der Stadtverwaltung unterstellt
municipal
municipal city
municipal
déi stättesch Busse sinn dacks iwwerfëllt