Stéchdeeg
Stichtag
jour fixé date fixée
deadline
dia marcado data marcada
de Stéchdag , 1 fir d' Demande 1 eranzeginn, ass den 1. Dezember
Echeance
Stéchdag
Echeance