Stéchflamen
Stéchflame
Stichflamme
jet de flamme
jet of flame
jato de chamas labareda
bei der Explosioun vun der Gasfläsch gouf et eng grouss Stéchflam