Steckeren
Steckere
Stecker
fiche (mâle)
(electric) plug
ficha (elétrica)
wann s de de Stecker net an d' Steckdous 1 stéchs, da kann de Radio net goen!