stickig
suffocant étouffant
stuffy
abafado sufocante
d' Loft 1 ass stéckseg , 1 maach d' Fënster 1 op fir ze lëften!
firwat ass et esou stéckseg heibannen?