Steekaulen
Steekaule
Steinbruch
carrière site d'extraction
quarry
pedreira
d' Steng 1 fir déi nei Bréck kommen aus enger Steekaul aus der Géigend
Karriär
Steebroch
Steekaul
Karriär
Steebroch