Steiererklärungen
Steiererklärunge
1
Steuererklärung Handlung
déclaration d'impôts démarche
tax return administrative step
declaração de impostos ato
hues de deng Steiererklärung scho gemaach?
2
Steuererklärung Dokument
déclaration d'impôts document
tax return document
declaração de impostos documento
vergiess net, deng Steiererklärung ze ënnerschreiwen!