Stéifbridder
Stiefbruder
demi-frère
stepbrother
meio-irmão
ech verdroe mech ganz gutt mat mengem Stéifbrudder