1
Stein... aus Stein
en pierre de pierre
stone made of stone
de pedra
dat aalt Haus huet eng stengen Trap fir an de Keller
2
aus Keramik
en céramique de céramique
stoneware ceramic pottery
de cerâmica
meng Bomi mécht d' Sauermous 1 nach ëmmer a stengen Dëppen an