Ster
Ster
stère
stere
estere
ech hunn de Mëtteg beim Fierschter sechs Ster Brennholz bestallt