kee Pluriel
Sterilität Unfruchtbarkeit
stérilité infécondité
sterility infertility
esterilidade infecundidade
kann d' Sterilitéit 1 medezinesch behandelt ginn?