sterbenskrank sterbenselend
malade comme un chien
sick as a dog
doentíssimo
wann ech Kriibsen iessen, ginn ech stierweskrank