Stitzercher
Söckchen
socquette
(ankle) sock
peúga soquete
meng Stitzercher sinn an der Wäsch agaangen
Séckchen
Sockett
Stitzchen
Séckchen
Sockett