Stëfter
Stoff Textilie
tissu étoffe
fabric textile
pano tecido
de Schneider hat net genuch Stoft fir e Paltong, du huet en alt e Gilet gemaach
Tissu
Stoft
Tissu