sinn
stolzéiert
intransitiv
stolzieren
se pavaner
to strut
pavonear-se
dee jonke Pompjee ass an senger neier Uniform duerch d' Duerf 1 stolzéiert